กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ติดต่อ โทร. 0 3233 2571 โทรสาร 0 3233 2574 - 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญาภัยจากอากาศหนาวปี พ.ศ.2565-2566
การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2565
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กระดานข่าวปี 2565
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี นายกฤษกร นิธิเรวดีพร ผู้ช่วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี นางรมณีย์ สบายใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ฯ นางสาวชุติมณฑร์ นันทพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO-Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการมีประชุมมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกชพร ศริตวรรธน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ นายปฐม สายเส็ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิษณุ คงรุ่มรวย พนักงานปฏิบัติการ ด้านสาธารณภัย เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการซ้อมแผนระงับเตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า SUB5. แผนกผลิตกระดาษ1 ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีนายอำเภอบ้านโป่ง ปลัดเทศบาลเมืองท่าผา และอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าวด้วย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และนางสาวรมณีย์ สบายใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน นายนราเอก ตีวารี เลขที่ 20/1 หมู่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีปลัดอำเภอโพธาราม นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองตาคต เข้าร่วมฯ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเนื่องใน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน“ (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ เพื่อรำลึกถึงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ สาเหตุ และผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ในการนี้ นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวเชิญให้ประธานในพิธีฯ อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ "เราไม่ต้องการเหยื่อเพิ่มให้เป็นที่จดจำ เราแค่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปร่วมกัน“ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียในแต่ละปีจากอุบัติเหตุทางถนน และนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งให้การดูแล โดยที่ผ่านมาปฏิญญาสตอกโฮล์ม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนการคมนาคมขนส่งและยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนน จัดระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยนำเทคโนโลยีลังเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียเนื่องใน ”วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน“ ด้วย
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันเสด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ 6 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทางด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ด้านเศรษฐกิจทรงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ.2456 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง ด้านสังคม ทรงตั้งกองเสือป่า รวมถึงทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระมหาธีรราชเจ้า” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ การปลูกต้นไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลา ในการนี้ นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกฤษกร นิธิเรวดีพร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ สิบเอกทัชชกร นาละกาญจน์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส นายปฐม สายเส็ง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายฉัตรมงคล บุตรกล่อม ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยให้กับโรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนเข้าอบรมฯ จำนวน 150 คน
สาระน่ารู้
1. หากพบว่าระดับท่วมสูงเกินครึ่งล้อรถ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง 2. ปิดแอร์เมื่อเจอน้ำท่วมสูง เพื่อป้องกันน้ำเข้าสู่ห้องเครื่อง 3. ชะลอความเร็ว และรักษาระดับความเร็วของรถให้คงที่ 4. ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อประคองรถยนต์ไม่ให้ดับ โดยรถเกียร์ธรรมดา ให้ใช้เกียร์ 1-2 และรถเกียร์ออโต้ ใช้เกียร์ L 5. หากรถดับขณะขับลุยน้ำท่วม ห้ามสตาร์ทรถใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าของรถเสียหาย
ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า ไฟป่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ ได้ดังนี้ 1.ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2.ไฟป่าที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยจังหวัดราชบุรีมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน และในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดไฟป่าในจังหวัดราชบุรี ทั้งสิ้น 36 ครั้ง สร้างความเสียหาย 470 ไร่ ไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อพืช ดิน น้ำ รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี จีงขอนำเสนอ 4 วิธี ป้องกันไฟป่า ดังนี้ 1. กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงริมแนวชายป่า 2. เตรียมพื้นที่การเกษตร โดยการไถกลบ แทนการเผา 3. จัดทำแนวกันไฟรอบบ้าน และพื้นที่การเกษตร 4. งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ริมแนวชายป่า
1. อพยพไปยังที่ปลอดภัย โดยใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก หมอบคลานต่ำใกล้กับระดับพื้นให้มากที่สุด 2. กรณีติดอยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ ให้โทรศัพท์แจ้งตำแหน่งที่ติดอยู่ หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคาร 3. ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟ เสี่ยงต่อการติดต้างภายในลิฟต์ 4. ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ เพราะเสี่ยวต่อการถูกไฟคลอก หรือโครงสร้างอาคารถล่มทับ *ระยะเวลาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ * *ภายในระยะเวลา 1 นาที ไฟจะเริ่มกระจายไปทั่วห้อง **ระยะเวลา 2-4 นาที ควันไฟจะเริ่มกระจายเป็นวงกว้าง ***ระยะเวลา 5 นาที ควันไฟ ความร้อน และก๊าซพิษ จะทำให้ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เสียชีวิต ดังนั้น ระยะเวลาอพยพหนีเพลิงไหม้ที่ปลอดภัย คือ 2 นาทีแรกนับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้
วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากลมแรง-ฟ้าผ่า
5 วิธี ป้องกันฝุ่น PM 2.5
รับมือภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 14 พฤศจิกายน 2565
แจ้งเตือนสาธารณภัย
10/10/2565
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ ๒ (๒๗๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยในช่วงวันที่ ๙ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เสริม ปกคลุมประทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้คะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๓ - ๕ องศาเซลเชียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง ๑ - ๓ องศาเชลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และอุณหภูมิลดลง รวมถึงดูแลสุขภาพไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 6 เมตร ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ ๙ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำหรับจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
14/9/2565
ด้วยโครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานซลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน แจ้งว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณฑะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๘ (๒๓๒/๒๕๖๕) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕)แจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฑะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเยงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้ โครงการชลประทานราชบุรี ได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีปริมาตรน้ำ 0.596 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาตรความจุ 0.596 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บกัก คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจมีปริมาตรน้ำเกินระดับเก็บกัก โครงการชลประทานราชบุรี จึงมีความจำเป็นต้องทำการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อรองรับน้ำฝนอาจส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประฉันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14/9/2565 แจ้งเตือน เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2565
19/8/2565 แจ้งเตือน เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมาก (20-.. ด้วยช่วงวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่ไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7425 ครั้ง